این گل یک گنج است

رینیر، احساسات یک بچه

جواهر جوان برزیلی نتوانست جلوی اشک هایش را در مراسم معارفه اش بگیرد:”می توانم در هر پستی بازی کنم”