هرگز از امید دست نکش

گل سائول در دقیقه چهار، قهرمان اروپا را مغلوب کرد ، آنها حتی یک شوت به چارچوب هم نداشتند

رینیر :”زندگی ام را برای رئال مادرید می دهم”