مرجع خبری رئال مادرید : اریک اوکلند خبرنگار نروژی در مورد آینده مارتین اودگارد بازیکن قرضی رئال مادرید در سوسیه داد، صحبت کرد

وی اظهار داشت :” آینده اودگارد؟ دوست داشتم جوابش را داشته باشم. پیشرفت خیلی خوبی در سوسیه داد داشته و می تواند بهتر شود چرا که به نظر می رسد سوسیه دا دفصل بعد سهمیه اروپایی می گیرد و او می تواند تجربیات بیشتری کسب کند. اگر رئال به سراغ برگرداندنش باشد شاید پیشرفتش را متوقف کند. او دوست دارد که در سوسیه داد بماند و به نظرم گزینه مناسبی برای اوست. مارتین خیلی درونگراست. زیاد اهل مصاحبه اختصاصی نیست. ترجیح می دهد که در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کند تا فشار کمتری رویش باشد اما به تدریج پخته تر می شود.