مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید حساب ویژه ای روی فروش دیگو یورنته مدافع میانی آینده دار خود توسط سوسیه داد باز کرده است.

در حقیقت رئال مادرید از پول فروش دیگو یورنته می تواند درامدزایی کند چرا که بخشی از انتقال وی در اختیار رئال است. دیگو یورنته از تیم های مختلف انگلیسی پیشنهادهای خوبی دریافت کرده است و غول های لیگ انگلیس شرایطش را دنبال می کنند.