مرجع خبری رئال مادرید : فلورنتینو پرز مدیر رئال مادرید در تمرین امروز حضور پیدا کرد، با بازیکنان گفتگو کرد و به آنها سر زد. البته پرز نکات بهداشتی را رعایت کرد، ماسک و دستکش زد و فاصله گذاری اجتماعی را هم رعایت کرد.