مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید روز جمعه اعلام کرد که به عنوان “شرکت کننده” به پیمان جهانی ملل متحد ملحق شده است. در این پیمان قرار است که نیازهای آینده جوامع مورد بررسی قرار بگیرند و تامین شوند که 13500 نهاد از 65 کشور در آن شرکت می کردند.

باشگاه رئال مادرید در بیانیه ای اعلام کرده است که مسئولیت اجتماعی خود را این می دانسته تا به پیمان جهانی منتقل شود که در حوزه  حقوق بشر، قوانین کار، حفاظت از محیط زیست و مبارزه با فساد فعالیت می کند. رئال مادرید اعلام کرده است که در تمامی این ماموریت ها همکاری خود را مبذول خواهد داشت.