مرجع خبری رئال مادرید : میلان شرایط پنج بازیکن از رئال مادرید را زیر نظر گرفته است.

در حقیقت علاوه بر مارتین اودگارد نروژی که در ساعات اخیر بحث تمایل روسونری ها به خرید قرضی وی مطرح شده بود، نامهای دیگری هم مطرح هستند. یکی از این نامها لوکا یوویچ است که در هفته های اخیر هم بحث پیوستنش به سن سیرو مطرح بود.

به این جمع باید لوکاس وازکز، میلیتائو و تاکفوسا کوبو را هم اضافه کرد. به نظر می رسد که میلان از تجربه جذب تئو هرناندز از رئال خیلی راضی است و به همین خاطر می خواهد چند عضو دیگر رئال را هم به خدمت بگیرد. تاکه قطعا فصل  بعد در رئال نیست و باید مقصدی برای خودش پیدا کند، لوکاس فقط یک سال دیگر با رئال قرارداد دارد و احتمال جدا شدنش کم نیست و میلیتائو در فصل اولش در رئال خوب نبوده و به همین خاطر به رفتن می اندیشد.