مرجع خبری رئال مادرید : ناپولی در هفته های آینده مذاکرات را برای جذب لوکا یوویچ مهاجم صربستانی شدت خواهد بخشید.

در حقیقت یوویچ به دنبال جانشین برای میلیک مهاجم لهستانی خود می گردد که لوکا یوویچ صرب یکی از گزینه های جدی رئال مادرید است و می تواند راهی فوتبال ایتالیا شود. فصل اول یوویچ در رئال درخشان نبوده و می تواند راه ناپولی را در پیش بگیرد.