مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در بازگشت به تمرینات اولین تمرین دستگرمی 12 به 12 خود را انجام داد. یوویچ و ناچو تنها مصدومان و غایبان در این جلسه تمرینی بودند. این برای اولین بار پس از 82 روز بود که تمرینات رئال مادرید کاملا به شکل عادی برگزار شد.