مرجع خبری رئال مادرید : یکی از ابهامات مهم برای فصل آینده است که آیا مارتین اودگارد بازیکن نروژی یک فصل دیگر قرضی در سوسیه داد می ماند یا به رئال مادرید برمی گردد.

حالا سوسیه داد از اودگارد خواسته است تا در روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران شرکت کند و سوال این جاست که آیا اودگارد در مورد آینده اش صحبت می کند و بحث بازگشتش در رئال مادرید را مطرح خواهد کرد یا نه. اگر مودریچ فصل بعد در رئال بماند شانس بازگشت مارتین زیاد نیست چرا که او نمی خواهد به عنوان نیمکت نشین به رئال برگردد.