زیدان تجدید قوا می کند

توپخانه هجومی خود را با ده بازیکن هجومی می چیند

باید به درستی انتخاب کند و نقش ها را تقسیم کند تا بتواند قدرت گلزنی را برگرداند

بنزما، هازارد و آسنسیو صاحب برتری هستند