مرجع خبری رئال مادرید: لوکا یوویچ  تنها غایب جلسه تمرینی روز پنجشنبه بود که پایانش با تنیس – فوتبال بود تا بازیکنان هم سرگرم شوند و هم حسابی عرقشان در بیاید.