مرجع خبری رئال مادرید : یکی از ابهامات ترکیب رئال مادرید در فصل آینده مربوط به بازگشت یا عدم بازگشت مارتین اودگارد بازیکن نروژی است.

در حقیقت اودگارد نگران است که در رئال نیمکت نشین باشد و به همین خاطر می خواهد در سوسیه داد بماند در حالی که مدیران رئال حس می کنند که او به اندازه کافی شایستگی بازگشت را به دست آورده و به خصوص در این تابستان که رئال به خاطر بحران کرونا نمی تواند خریدهای چندانی داشته باشد می تواند روی مارتین حساب کند.