سائول:”مصدومیت ها بزرگترین نگرانی هستند”

زیدان به دی استفانو برمی گردد

مربی در ان جا 28 بازی هدایت کاستیا را به عهده داشت