مرجع خبری رئال مادرید : سه تیم شرایط خرید قری براهیم دیاز هافبک آندلوسی رئال مادرید را دنبال می کنند.

در حقیقت ختافه، سوسیه داد و بتیس سه تیمی هستند که شرایط جذب براهیم را به دقت دنبال می کنند و به دنبال خرید قرضی وی هستند.