در یک قدمی

رئال مادرید به لطف گلهای نبزما و مندی حالا فقط یک پیروزی  تا جام فاصله دارد

تیم زیدان در نیمه اول خیلی از گرانادا برتر بود و در نیمه دوم خیلی اذیت شد