اروپا، بی صبر برای دوئل پادشاهان

گواردیولا و زیدان، دو برنده ذاتی که 21 جام در پنج سال اخیر کسب کرده اند با یک هدف در اتحاد مقابل هم قرار می گیرند: صعود کردن