مرجع خبری رئال مادرید : رامون کالدرون مدیر اسبق رئال مادرید در مورد شرایط گرت بیل صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” خیلی ناراحت کننده است. حیف است که ببینیم بازیکنی مثل او روی سکوهاست. توانایی و کیفیت او از بین نرفته و همچنان بازیکن خوبی است که در هر بازیکنی می تواند سطح بالایی داشته باشد. باید راهکاری پیدا شود تاهر دو طرف به خوبی این بحران را به پایان برسانند. اگر نمی خواهد برود یا دستمزدش را کم کند، قابل درک است. باید راه دیگری پیدا کنند تا این شرایط را تغییر بدهند. بیل در رئال مادرید در حال اتلاف وقت است.”