مرجع خبری رئال مادرید : ایسکو در ورزشگاه اتحاد بازی نکرد و در این فصل فقط در 35 درصد دقایق ممکن حضور داشت یعنی 1618 دقیقه از 4590 دقیقه ممکن، اما نظرش عوض نشده است. این بازیکن به پدرش که وکالتش را به عهده دارد گفته که به هیچ پیشنهادی گوش نمی دهد و خواهد ماند. بازگشت اودگارد هم نظرش را عوض نکرده است.  این بازیکن مشکلی با رقابت کردن ندارد و فصل بعدش قطعا در رئال مادرید خواهد ماند.

ایسکو دو سال دیگر با رئال مادرید قرارداد دارد که باشگاه هنوز تماسی برای تمدید با قراردادش نگرفته است. با این وجود این بازیکن هیچ عجله ای ندارد. بحران کرونا باعث شده که رئال مادرید زیاد دست به جیب نشود و اگر پیشنهاد عجیب و نجومی برای ایسکو نرسد، این هافبک مالاگایی قطعا ماندنی خواهد بود.