مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید هیچ تمایلی به فروش ایسکو هافبک مالاگایی خود ندارد اما فقط به یک شرط راضی به این اتفاق می شود.

در حقیقت رئال مادرید فقط به شرطی حاضر به فروش ایسکو می شود که این هافبک مالاگایی پیشنهادی به مبلغ 40 تا 50 میلیون یورو داشته باشد. در غیر این صورت زیدان با ماندنش موافق است چرا که روی این هافبک و توانایی هایش حساب می کند و دلیلی برای از دست دادنش نمی بیند.