مرجع خبری رئال مادرید : باشگاه اسپانیایی کارتاخنا با فروش کاراسکیا پدیده پانامایی خود به رئال مادرید مخالفت کرد.

در حقیقت رئال می خواست کاراسکیا را با قیمت یک میلیون یورو بخرد اما کارتاخنا اعلام کرد که رقم فسخ قرارداد اینب ازیکن هفت میلیون یوروست که حداقل نیمی از این مبلغ را می خواهند.