مرجع خبری رئال مادرید : بورخا مایورال فقط یک سال دیگر با رئال مادرید قرارداد دارد و حالا منتظر مشخص شدن تکلیفش است.

در حقیقت بورخا هنوز نمی داند که رئال مادرید اجازه جدا شدنش در فصل بعد را صادر می کند یا نه. اما او با رم در تماس است تا اگر قرار به جدا شدنش باشد به عنوان ذخیره ژکو راهی ایتالیا شود.