سوارز حالا گاز می گیرد

باشگاه حمایتش را از یوویچ نشان داد

فقط در صورتی جدا می شود که مقصد آینده اش هر دو طرف را راضی کند