مرجع خبری رئال مادرید : کاستیا به تساوی بدون گل در زمین بورخوس رضایت داد و به تساوی بدون گل رضایت داد.

کاستیا آخرین بازیهای دوستانه خود را قبل از شروع فصل زیر نظر رائول انجام می دهد که در مقابل بورخوس به تساوی بدون گل رضایت دادند.