مرجع خبری رئال مادرید : هوش مصنوعی “اولوسیپ” به پیش بینی فصل مارتین اودگارد بازیکن نروژی در رئال مادرید پرداخته است.

اودگارد در این فصل فقط 141 دقیقه بازی کرده چرا که مصدوم بوده است. او در حال حاضر به اردوی نروژ رفته اما وقتی که برگردد با توجه به مصدومیت والورده و عملکرد ضعیف ایسکو قطعا فرصت خوبی دارد تا خودش را نشان بدهد و توانایی هایش را به اثبات برساند.

اولوسیپ پیش بینی کرده است که راموس فصل را با سه تا چهار گل و همچنین چهار تا پنج پاس گل به اتمام خواهد رساند. باید دید که اودگارد آیا می تواند به این پیش بینی برسد و حتی از آن بهتر باشد یا نه.