مرجع خبری رئال مادرید : وقفه بازیهای ملی برای رئال به خاطر مصدومیت واران و راموس با خبر بدی همراه بود اما نمی توان اخبار خوش را هم فراموش کرد: بازگشت اودگارد و یوویچ.  در حقیقت بازیکن نروژی با توجه به لغو بازیهای اودگارد با آمادگی بدنی کامل و بدون خستگی برای بقیه بازیها آماده می شود و مهاجم صرب با درخشش و ثبت سه گل با ضربه سر برمی گردد.

اودگارد در وقفه بازیهای ملی قبلی مصدوم شده بود و فشار زیادی را تحمل کرده بود اما این بار بحران کرونا در تیم ملی نروژ باعث شد تا استراحت کند و نفسی به راحتی بکشد.

مارتین قبل از وقفه بازیهای ملی اولین بازی خود در یک ماه اخیر را در مستایا انجام داد و رئال نگران بود که در بازیهای ملی دوباره مصدوم شود اما خوشبختانه این اتفاق رخ نداد و اودگارد با آمادگی کامل به تیم برگشته است.  از سویی  یوویچ نیز حالا انگیزه و روحیه بسیار بیشتری دارد.