مرجع خبري رئال مادريد : کارل هاپفنر، مدیر بایرن مونیخ ادعا کرد که فروش کروس تصمیم درستی توسط این باشگاه بوده است.

وی گفت :” کروس نمی خواست قراردادش را تمدید کند. او در سال 2015 بازیکن آزاد بود و بندی هم برای فسخ قراردادش وجود نداشت. به همین خاطر فروش او تصمیم درستی بود.”

این بازیکن با 25 میلیون یورو از بایرن به رئال پیوست.