مرجع خبری رئال مادرید : سایت نشریه ABC گزارش داده است که در حال حاضر فلورنتینو پرز مدیر رئال مادرید در تلاش است تا رنه، برادر و وکیل راموس را از مذاکرات برای تمدید قرارداد کاپیتان رئال مادرید حذف کند.

در حقیقت پرز از این که اخبار زیادی از مذاکرات به رسانه ها درز کرده دلخور است و حس می کند که برادر راموس قابل اعتماد نیست و به همین خاطر ترجیح می دهد که مذاکرات میان او و کاپیتان، بی واسطه باشد تا هر چه زودتر توافق حاصل شود.

در حال حاضر اختلاف رئال و راموس در مورد تمدید زیاد نیست. اختلاف دو طرف برای تمدید مبلغی در حدود سالانه 1.2 تا 1.5 میلیون یوروست. راموس می خواهد که دستمزدش همچون سالهای اخیر باشد در حالی که پرز در نظر دارد که این دستمزد را ده درصد کم کند. از طرفی درخواست راموس تمدید دو ساله است در حالی که پیشنهاد رئال تمدید برای یک فصل قطعی و یک فصل شرطی است.