ناامیدی بزرگ

شکست در سویا زخم ها را گشود و بحران بارسا را عمیق تر کرد

مسی بدترین میانگین گلزنی سیزده سال اخیر خود را دارد

لوکاس وازکز، تمدید متوقف شده

بازیکن گالیشیایی اولین پیشنهاد را رد کرد

باشگاه اعتقاد دارد که راه را به روی براهیم، رودریگو و وینیسیوس می بندد