مرجع خبري رئال مادريد : در حالی که فشار های جدیدی در روزهای اخیر علیه پرز ایجاد شده بود و نگذاشتن وثیقه در انتخابات 2013 توسط او یک جرم دانسته می شد اما سازمان لیگ اعلام کرد که پرز نیازی به گذاشتن وثیقه نداشته است.

در سال 2013 قرار بود که هر کدام از کاندیداها وثیقه 75 میلیونی بگذارند اما به نظر می رسد که حتی خود پرز هم چنین وثیقه ای نگذاشته است.