مرجع خبري رئال مادريد : دیگو یورنته ، محصول جوان آکادمی رئال و کاستیا به علت برخورد آرنج یار حریف به سرش در مقابل خیرونا راهی بیمارستان شد .

او چهارشنبه گذشته در بازی رئال و ویارئال روی نیمکت تیم نشسته بود و این شانس را داشت تا با تیم به ویگو سفر کند .