مرجع خبری رئال مادرید : با خرید احتمالی امباپه توسط رئال و فروش احتمالی نیمار توسط بارسا می توان گفت که پایان عصر مثلث های هجومی رئال و بارسا فرا رسیده است.

بارسا با این مثلث فصل بسیار بدی داشت و رئال هم بدون این مثلث توانست دو جام را ببرد. بدین ترتیب می توان گفت که پس از سه فصل این رقابت رو به اتمام است.