توافق با فن ده بیک( فقط مانده آژاکس)

رئال مادرید، اوکی خود بازیکن را دارد

فقط باید آژاکس راضی شود و تن هاگ رفتنش را پذیرفته

کرویف او را تائید کرده