مرجع خبری رئال مادرید : سری آخر عکسهای جشن مربوط به لحظات پایانی، عکسهای گروهی و عکسهای یادگاری است.