شماره 9 ها حرف خود را خواهند داشت

موراتا و جرارد، گزینه های اسپانیا برای گلزنی در مقابل لهستان

فشار به روی واران

باشگاه حس می کند که مدافع فرانسوی می رود چون پیشنهاد را نپذیرفته