مرجع خبری رئال مادرید: کریم بنزما مهاجم فرانسوی رئال مادرید در تمرین روز جمعه حاضر نشد و به علت مصدومیتش در مقابل شاختار در سالن بدنسازی تمرین گرد. سبایوس نیز با او  در سالن بدنسازی کار کرد.

بیل، ایسکو و یوویچ اختصاصی در چمن تمرین کردند در حالی که هازازد و کارواخال با امادگی کامل در تمرین حاضر شدند.