مرجع خبری رئال مادرید : جان سینا کشتی کچ کار سرشناس ژست وینیسیوس که یکی از حرکات وی را مورد تقلید قرار داده بود، بازنشر کرد و بدین ترتیب به مهاجم رئال مادری دادای احترام کرد.

وینی خیلی سریع توانسته که جایگاه خود را در قلب مردم کل دنیا پیدا کند.