مرجع خبری رئال مادرید : هواداران رئال مادرید به گرت بیل و وکیل ناخوشایندش گفتند “دیگر بس است” غیرقابل درک است که پردرآمدترین بازیکن ترکیب آنچلوتی مدام به جاناتان بارنت اجازه تحقیر و بی احترامی به هوادارانی بدهد که صبر بی پایانی در مقابل غیبت ها و بی تعصبی های بازییکن ولزی داشتند. کانون های هواداری رئال مادری دبدنه سختی هستند که حس خالص رئالی ها را منتقل می کنند و به همین خاطر کاملا درک می کنم که فدراسیون کانون های هواداری رئال دلخور و ناراحت داشته باشد و زوج بیل – بارنت آنها را به شدت عصبانی کند.

بدترین بخش این نیست که بارنت بگوید که هواداران رئال مادرید “چندش انگیز” هستند بلکه مشکل این جاست که موکل میلیونرش سکوتی ناشخوشایند را داشته باشد. کسی که ساکت است یعنی موافقت می کند. بیل نشان داده که به هواداران رئال مادرید احترامی نمی گذارد چرا که به همراه هم تیمی هایش در تیم ملی ولز با شادمانی می رقصد و پرچم “ول، گلف، رئال مادرید، به این ترتیب” را دستش می گیرد. همین به تنهایی برای تعلیق یک کارمند و اخراجش کافی است اما باشگاه نه تنها به این بازیکن محبت می کند (در والدبباس تمرین می کند، برای ولز بازی می کند) بلکه در مقابل رفتارهای وکیلش هم سکوت می کند آن هم در حالی که باشگاه باید روابطش با بارنت را قطع کند. گرت ، می دانیم که باید تا 30 ژوئن تو را تحمل کنیم اما امیدواریم که دیگر پیراهن رئال را نپوشی. چیزی که برای تو و دوستت چندش انگیز است، برای رئالی ها سمبل تحسین است. دفعه بعدی که خواستی از هواداران رئال صحبت کنی، در ابتدا دهانت را بشوی.

توماس رونکرو