مرجع خبری رئال مادرید: دیدیه دشان سرمربی فرانسه در مورد شوامنی صحبت کرد.

وی اظهار داشت: اورلین همه چیز دارد، هر چند که هنوز حیلی جوان است. درون زمین کارهای زیادی می تواند انجام بدهد. ذهنش هم برای ان ساخته شده است.”