مرجع خبری رئال مادرید: دادگستری شهر مادرید شکایت به خاطر شعارهای نژادپرستانه علیه وینیسیوس در دربی مادرید را بایگانی کرد.

در حقیقت هر چند که دادگستری این شعارها را “غیرمحترمانه” و “ناخوشایند” می داند اما آن را بخشی از “یک رقابت بزرگ” می داند و به این نکته اشاره کرده است که با توجه به این که شعارها فقط به مدت کوتاهی داده شده اند، جرم محسوب نمی شوند.

هواداران اتلتیکو شعارهای زیادی را علیه وینیسیوس دادند و بازییکن رئال را با “میمون” مقایسه کردند. در نهایت دادگستری تصمیم گرفت که تنبیهی برای هواداران اتلتیکو و هواداران توهین کننده در نظر گرفته نشود.