مرجع خبری رئال مادرید: ساخت و ساز در ورزشگاه برنابئو ادامه دارد و از دیروز کار نصب سقف متحرک آغاز شده است. در حقیقت سقف متحرک یکی از مهمترین تغییرات برنابئوی جدید خواهد بود. این سقف ظرفپ انزده دقیقه باز و بسته خواهد شد و از مصالح نوین و مربوط به صنایع فضایی برای ان استفاده شده است.

وقفه جام جهانی فرصت خوبی است تا ساخت و ساز در برنابئو افزایش پیدا کند و این روزها کار پایه های سقف نهایی شده است و از سویی پوسته ورزشگاه نیز در حال آماده سازی است. پارکینگ زیرزمینی در حال شکل گیری است. رئال مادرید تا بهمن ماه در برنابئو بازی نخواهد داشت.