مرجع خبری رئال مادرید: خوزه مانوئل مورنو خبرنگار اهل آندلوس با قاطعیت می گوید که اندریک بازیکن برزیلی در آینده به رئال مادرید ملحق خواهد شد.

وی که مدعی است رابطه خوبی با پرز دارد، با قاطعیت می گوید که اندریک در سال 2024 به رئال خواهد آمد چرا که توافقات قطعی برای خرید جواهر پالمیراس انجام شده است. قیمت اندریک بین 60 تا 70 میلیون یورو تخمین زده می شود.