مرجع خبری رئال مادرید: کامنت عجیب “کورماین” یوتیوبر بارسایی در مورد تکل خشن پائولیستا روی وینیسیوس در ساعات اخیر به شدت وایرال شده و رئالی ها را عصبانی کرده است.

وی در حین گزارش بازی در صفحه یوتیوبش می گوید:” خشونت  از وینیسیوس، خشونت از وینیسیوس. البته باید دید که وینیسیوس چه واکنشی دارد. هر دو طرف مقصر هستند. کارت قرمز برای پائولیستا واضح است اما وینیسیوس نیز رفتار خشنی داشت و او هم باید کارت قرمز بگیرد.”