مرجع خبری رئال مادرید : آنتون مئانا خبرنگار اسپانیایی در مورد ضرورت رئال برای خرید مهاجم توضیح داد.

وی اظهار داشت :” رئال مادرید به دنبال خرید مهاجم می گردد. رئال مادرید حتی اگر زییر سنگ هم که شده باید یک مهاجم پیدا کند. می دانند که باید بخرند. در حال حاضر چیزی پیدا نکرده اند اما به تلاش ادامه می دهند. رئال می خواهد برای فصل بعد مهاجم بخرد. فصل قبل به دنبال ژسوس بودند اما سهمیه غیراروپایی آنها پر بود. “