مرجع خبری رئال مادرید : تمرینات رئال مادرید برای بازی با سویا پیگیری شد.