مرجع خبری رئال مادرید : تمرینات رئال مادرید برای بازی با مایورکا پیگیری شد. کورتوا، مندی، آلابا و میلیتائو غایب بودند و کاماوینگا و لوکاس در بخشی از تمرین گروهی شرکت کردند.