مرجع خبری رئال مادرید : اندریک ستاره برزیلی در بازگشت به زادگاهش برازیلیا از فرصت استفاده کرد تا کنار خانواده اش استرالحت کند.

اندریک شنبه یک مسابقه خیریه “فوتوالی” را با حضور هواداران برگزار کرد.  هر فردی که قص2د تماشای بازی را داشت، باید سه کیلوگرم مواذغذایی فاسدنشدنی را اهدا می کرد. اندریک به همراه نامزدش در مراسم حضور پیدا کرد.  اندریک در این باره گفت :” تصمیم گرفتیم که به همراه دوستان خود یک مسابقه خیریه را برگزار کنیم. همه  غذاهای جمع شده به منطقه ژادریو سئو آزول فرستاده خواهند شد.”