مرجع خبری رئال مادرید : گزارشات حاکی از آن است که درگیری های مستایا به تونل هم کشیده شده است.

گفته می شود که در درگیری با اعضای والنسیا، رودیگر، سبایوس و وینیسیوس هم نقش داشته اند. شوامنی هم یکی از استندهای مربوط به مصاحبه را شکسته است.