مرجع خبری رئال مادرید : شوامنی روی یک صحنه در حالی که نتوانست تعادلش را حفظ کند، برخورد شدیدی با مختار دیاخابی داشت و باعث مصدومیت این بازیکن شد.

اورلین تعمدی نداشت هر چند که به نظر می رسد که مصدومیت این بازیکن جدی باشد. شوامنی در پیامی به زبان فرانسوی در توییتر نوشت:” واقعا به خاطر اتفاقی ه رخ داد، ناراحت هستم. آرزوی یک ریکاوری سریع را برای تو دارم.”

شوامنی در حالی از زمین خارج شد که کاملا ناراحت به نظر می رسید. او هم اتفاقات بازی و مردود شدن گل رئال را باور نمی کرد و هم از این که باعث چنین مصدومیت شدیدی برای دیاخابی شده، دلخور بود.