مرجع خبری رئال مادرید : بر اساس تصاویری که از بازی رئال مادرید و والنسیا در جریان بازی منتشر شده، رودیگر حمایت جانانه ای از وینیسیوس انجام می دهد.

در حقیقت در زمانی که بازیکنان و کادر فنی والنسیا به سوی وینیسیوس حمله ور شده بودندف بازیکنم آلمانی پشت هم تیمی خود در آمد و حتی به یکی از اعضای کادر فنی والنسیا در تونل مستایا، قرار دعوا گذاشت!

رادیو مارکا گزارش داده که رودیگر در درگیری ها در تونل، استند مخصوص مصاحبه با خبرنگاران را شکسته و تصویری از این اسنتند شکسته شده را هم منتشر کرد. گفته می شود که در درگیری های تونل، شوامنی هم باعث شکسته شدن یک دوربین شده است. در واقع وینیسیوس، سبایوس و تدارکاتچی های رئال مادرید در پایان بازی با ماموران امنیتی درگیر شده اند که رودیگر و شوامنی هم مداخله کرده اند.